top of page

VAD ÄR FISKSÄTRA MUSEUM

Ett kulturpolitiskt laboratorium

Hur kan ett museum ta plats och skapa mening i ett lokalsamhälle som Fisksätra?

Ett samhälle som i hög grad präglas av migration, invånarna kommer från omkring 125 nationer.

Och hur kan ett museum i ett längre perspektiv, bidra med olika dimensioner av empowerment?

Med förankring i många former av samarbeten med fisksätrabor, grupper, nätverk och enskilda i lokalsamhället, utvecklar vi parallellt museet som scen för kulturarv och olika konstarter. Vi initierar lokala, nationella och internationella konstnärliga samarbeten, samt forskning om bland annat konstnärliga processer och kunskapsutveckling, stadsutveckling och urban rättvisa.

background_museum_edited.jpg

Varför ett museum?

2011svensk00_edited_edited.jpg

Hur?

2011svensk01_edited.jpg

Globala kulturarven

"I museets koncept ställer vi några frågor: Hur gör man kulturarv och kultur? Hur gör man kunskap? Hur gör man medborgarskap och demokrati? Frågorna låter kanske en smula okokta och är brant ställda. Men det stämmer bra med våra utgångspunkter. Vi tar inte de här begreppen för givna. Vi prövar både att iscensätta dem och undersöka dem från olika håll i museets verksamhet. Fisksätra museums långsiktiga mål är att bidra till empowerment och i museets projekt försöker vi få syn på hur olika former av empowerment kan uppstå."

Text ur Fisksätra museums nationella rapport: Vad är Fisksätra? Vardagsliv, Maktperspektiv, Rörelser

VARFÖR ETT MUSEUM?
Fisksätra museum startade som ett projekt och med en fråga:

Hur kan ett museum ta plats och skapa mening i ett lokalsamhälle som Fisksätra?
Ett samhälle som i hög grad präglas av migration, invånarna kommer från omkring 125 nationer.
Ett museum som genom en mångfald olika processer arbetar med fokus på:
Fisksätras både globala och lokala kulturarv.
Utveckling av kunskap, både formell och informell, inom olika områden genom konstnärliga processer/workshops.
Platsspecifika frågor, till exempel återkommande erfarenheter av brist på politiskt inflytande.
Stadsutveckling som omfattar urban rättvisa.

Och kan ett museum som arbetar så, i ett längre perspektiv, bidra med olika dimensioner av empowerment?

"Fisksätra museums självformulerade uppdrag är att undersöka hur ett museum kan ta plats som ett i vid mening kulturpolitiskt laboratorium. Vi vill knuffa på gränserna för vad ett museum kan vara i ett samhälle som präglas av migration. Med förankring i många former av samarbeten med fisksätrabor, grupper, nätverk och enskilda i lokalsamhället, utvecklar vi parallellt museet som scen för kulturarv och olika konstarter."

Text ur Fisksätra museums nationella rapport:

Vad är Fisksätra? Vardagsliv, Maktperspektiv, Rörelser

Varför ett museum
Hur


Vi ser våra besökare, i alla åldrar, också som deltagare.
Våra besökare i samhället hjälper oss att "göra" museet, när de deltar i projekt, föreslår nya satsningar, nya möjliga projekt.

Museet arbetar som helhet konstnärligt, i olika konstarter.

Och vi arbetar kontinuerligt med fisksätrabornas globala kulturarv. Vi samlar in, ställer ut, iscensätter och levandegör olika kulturarv. Livsberättelser, och andra berättelser, bilder, mönster, musik, kokkonst och andra traditioner.

Och i arbete med Community Art/ deltagarprocesser har vi också fokus på frågor som ses som viktiga bland invånarna: erfarenheter av migration, arbetslöshet, ojämlikhet och rasism, brister när det gäller skolutveckling, behov av lokal samhällsutveckling och att som boende på platsen uppleva att kommunens politik inte lyssnar på samhällets invånare.

"... två rum,

kök och uteplats

vid Fisksätra torg."

"Barn kliver in i ateljén och utbrister: Men hur kunde ni göra det här till ett museum? Var inte det här vardagsrummet? Att göra museum i en lägenhet innebär en perspektivförskjutning. En perspektivförskjutning som utmanar vårt tänkande och också våra besökares."

Text ur Fisksätra museums nationella rapport:

Vad är Fisksätra? Vardagsliv, Maktperspektiv, Rörelser

HUR?

2011svensk00_edited_edited.jpg
Kulturarven
kulturarven.jpg

LOKALT OCH GLOBALT KULTURARV

“Människor är kulturvarelser och vi är oavbrutet upptagna med att förhålla oss till korsdraget mellan nuet, det framtida och det förflutna. Vi gör ett ständigt pågående minnesarbete, som både kan handla om att försöka glömma det svåra eller att försöka komma ihåg det vi inte vill förlora. Vi arbetar också ständigt med våra sinnen för att försöka förstå allt som rör sig nära och långt borta. Det här mänskliga arbetet synliggörs kanske tydligare i samhällen som präglas av migration."

Text ur Fisksätra museums nationella rapport:

Vad är Fisksätra? Vardagsliv, Maktperspektiv, Rörelser

När vi arbetar i museet ser vi det lokala kulturarvet, eller snarare de lokala kulturarven, som en pågående rörelse.
Kulturarven vandrar bokstavligen omkring här.
Kroppar som bär på minnen.
En tät massa av globala erfarenheter av olika kulturella, politiska, ekonomiska och sociala förhållanden, som påverkat och påverkar deras liv på andra platser och här.

Vi samlar in fisksätrabornas berättelser om deras liv. Intervjuerna utformas som samtal som går djupt, vi arbetar utan mallar. När berättelsen godkänts av den intervjuade ställer vi ut berättelserna för lyssning ibland också som video.

I samarbete med Fisksätras invånare i alla åldrar, också lokala konstnärer, maskmakare, fotografer, musiker, författare osv, iscensätter vi projekt och producerar utställningar, installationer, performances, filmfestivaler, föreställningar etc. för att levandegöra platsens olika kulturarv.

bottom of page